شیعر و سرود
ناونیشان بیستن داگرتن
شه‌رابه‌ اكامی مردن داگرتن
ئێمه‌ی پێشره‌وانی داگرتن