هەمەڕەنگ

لێره‌وه‌ وه‌ڵامی ئه‌و پرسیارانه‌ ده‌درێته‌وه‌ كه‌ ئاراسته‌ی م.كرێكار كراون

دوای ئهوهی فهیسبوك ڕێگری كرد لهپهخشی راستهوخۆی تهلهفزیۆنی شاهیدان لهئێستادا مامۆستا كرێكار لهیوتیوبهوهوهلامی پرسیارهكان دهداتهوهئهمهش یوتیوبی فهرمی شاهیدانهكهوهلامی پرسیارهكانی تیادا دهداتهوه

 

https://www.youtube.com/channel/UC9YmcaiMF2iEbutts2KXA4A/videos?view_as=subscriber&flow=grid&view=2
1907 جار بینراوە‌
07/09/2018